REGULAMIN

Polityki prywatności

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z realizacją umów zawartych z Fundacją PANDA.

 

 1. Administratorem danych osobowych darczyńców, sponsorów oraz kontrahentów jest Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego ,,Panda’’ z siedzibą w Warszawie, przy ul Ratuszowej 1/3, REGON 012081130, Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 113-03-41-711, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000120376 (dalej: Administrator )

 

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

 

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez darczyńców, sponsorów i kontrahentów oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez darczyńców, sponsorów i kontrahentów dane osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zadane przez nich pytania  kierowane przez telefon, SMS, e-mail lub listownie, w następującym zakresie:
  1. imię i nazwisko
  2. adres e-mail
  3. numer telefonu
 2. Dane osobowe darczyńców, sponsorów i kontrahentów nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim.
 3. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd osobom, które je przekazały. Osoby te mają również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności Fundacji PANDA, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować  darczyńców, sponsorów i kontrahentów w sposób widoczny i zrozumiały.