„PANDA” jest pismem  o charakterze popularno-naukowym, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem. Jego zadaniem jest przedstawienie zagrożeń dla środowiska powodowanych przez człowieka oraz sposobów ochrony przyrody i zasobów naturalnych.

Autorami publikowanych w czasopiśmie PANDA artykułów są wybitne autorytety z dziedziny ekologii, biologii i weterynarii, pracownicy naukowi wyższych uczelni, parków narodowych w Polsce i na świecie, członkowie stowarzyszeń prowadzących działalność ekologiczną itd.

Zamieszczane w wydawnictwie PANDA artykuły skierowane bezpośrednio do dzieci można  zaliczyć do rozwiązań nowatorskich. Ich autorzy stosując niestandardowe środki pomocy pokrzywdzonym zwierzętom.

PANDA jest wydawnictwem rodzinnym adresowanym do różnych grup wiekowych, a zamieszczane w nim informacje dostosowane są do różnych poziomów intelektualnych.

Zespół konsultacyjny pisma stanowi: Rada Naukowa Warszawskiego ZOO, Rada Naukowa Fundacji „PANDA”, asystenci działu hodowlanego i dydaktycznego ZOO oraz pracownicy naukowi SGGW w Warszawie, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny czasopisma.

Pismo jest nieodpłatnie udostępniane nauczycielom i uczniom biorącym udział w lekcjach, warsztatach  i wykładach prowadzonych przez dział dydaktyczny ZOO. Jest też wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna podczas zajęć z zakresu biologii i ochrony środowiska w szkołach i przedszkolach oraz  podczas imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Fundację na terenie ZOO. Gazeta jest rozprowadzana również wśród zwiedzających Warszawski Ogród Zoologiczny.

Wydawnictwo „PANDA jest wysoko oceniane przez nauczycieli i traktowane jako dodatkowa pomoc w dydaktyce.

 

Numery 1,3,4,6,7,8,12,13,14,16,24,25  zostały dofinansowane przez WFOŚiGW

 

 

 

Wydawnictwo Ekologiczne PANDA – ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem (numery 18, 19 – pisma popularno-naukowego) dofinansowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 70.000 zł.

 

Wydawnictwo Ekologiczne PANDA – ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem (numery 24, 25 – pisma popularno-naukowego) dofinansowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 45.000 zł.

 

Wydawnictwo Ekologiczne PANDA – ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem (numer 26  pisma popularno-naukowego) dofinansowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.500 zł.

 

Ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem (numery 27, 28 – pisma popularno-naukowego) dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 45.000 zł.