STATUT
 
FUNDACJI ROZWOJU WARSZAWSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO
„PANDA”

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego „Panda” zwana dalej Fundacją ustanowiona została 3 grudnia 1990 r. przez Izabelę Chełkowską, Ewę Zbonikowską, Jana Macieja Rembiszewskiego, Henryka Szymańskiego, Leonarda Łysiaka, Wojciecha Kulickiego, Jerzego Rutkę, aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie nr rep. A.III-30125/90.
 
Do Fundacji przystąpili: Jan Jankowski i Marek Lewandowski aktem notarialnym
z dnia 27 maja 1991 r. nr rep. A-III.10589/91 sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie.
 
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o Fundacjach (Dz.U. nr 21 poz. 97 zmiana: Dz.U. nr 19 poz. 92 z 1991 r. oraz  na podstawie niniejszego Statutu).

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju oraz za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja może tworzyć oddziały i filie, a także przystępować do spółek i innych fundacji.
 
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 
3. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego oraz handlowego na zasadach określonych w stosownych przepisach.

§ 4

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem „Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego „Panda”.

 

Rozdział II. Cel Fundacji i formy realizacji
 
§ 5

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz rozwoju Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. popularyzowanie działalności Ogrodu w rozmaitych formach;

2. ochronę środowiska przyrodniczego i kulturowego, a w szczególności:
- wspieranie działań dotyczących prowadzonej przez Ogród intensywnej
hodowli gatunków zagrożonych,
- wspieranie działań Ogrodu na rzecz ochrony polskiej fauny,
- tworzenie w Ogrodzie nowych obszarów zieleni przez nasadzenie
drzew i krzewów;

3. wspomaganie dydaktycznej działalności Ogrodu na rzecz poszerzania wiedzy przyrodniczej wśród młodzieży i zwiedzających przez:
- uatrakcyjnianie ekspozycji Ogrodu,
- organizowanie wystaw tematycznych, uzupełniających wiedzę
przyrodniczą i ekologiczną,
- zakup zwierząt, eksponatów i wyposażenia,
- wzbogacanie zbiorów bibliotecznych;

4. udział w budowie i modernizacji obiektów przeznaczonych do hodowli, ekspozycji zwierząt i działalności dydaktycznej oraz zakup materiałów
i urządzeń do modernizacji istniejących obiektów oraz pielęgnacji zieleni,

5. prowadzenie prac badawczych i działalności naukowej,

6. prowadzenie działalności wydawniczej,

7. organizację konferencji i seminariów naukowych i popularnonaukowych z zakresu przyrody i ochrony środowiska.

§ 7

1. Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
 
2. Fundacja nie może:
 
a). Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 
b). Przekazywać jej majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 
c) Wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
d) Kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

Rozdział III.   Majątek i dochody Fundacji
 
§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wynikający z oświadczenia woli Fundatorów – wymieniony w akcie notarialnym ustanowienia Fundacji – o łącznej wartości 167 000 000 złotych (sto sześćdziesiąt siedem milionów złotych), po denominacji 16.700 złotych ( szesnaście tysięcy siedemset złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości, prawa autorskie i inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w czasie jej statutowej działalności.

§ 9

1. Dochody Fundacji pochodzą z:
 
a). darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych i prawnych;
b). subwencji;
c). dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
d). dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
e). dochodów z działalności gospodarczej.
 
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.

§ 10

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza może być złożone tylko wówczas, gdy w chwili składania go jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 11

1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych; służy on także pokryciu kosztów jej utrzymania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
 
2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

Rozdział IV. Organy Fundacji
 
§ 13

Organami Fundacji są:
 
a). Rada Fundacji
b). Zarząd Fundacji

RADA FUNDACJI

§14

Członkowie Rady Fundacji:
 
a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa , powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. nie mogą być związani stosunkiem pracy z Fundacją,
c. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
d. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz.306, z 2001r. z późn. zm.).

§ 15

1. Radę Fundacji powołują Fundatorzy, przy obecności, co najmniej1/2 liczby składu fundatorów.

2. Zebranie Fundatorów w celu dokonania wyborów Rady Fundacji lub wyborów uzupełniających, bądź odwołania członków Rady Fundacji, może być zwołane z inicjatywy przynajmniej 2 Fundatorów, Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji.

3. Informacja o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wysyłana jest listem poleconym na ostatni wskazany Fundacji przez fundatora adres zamieszkania lub korespondencyjny. Jeżeli Fundator zmienił adres zamieszkania lub adres korespondencyjny i nie zawiadomił o tym Fundacji, przyjmuje się, że Fundacja wypełniła swój obowiązek zawiadomienia wysyłając pismo pod ostatni znany jej adres.

4. Rada liczy od 3 do 8 członków. Rada ma prawo uzupełnić swój skład w trakcie trwania kadencji.

5. Rada Fundacji wybiera ze swego grona przewodniczącego.

6. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

7. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

8. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji.

9. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim wypadku uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 8 i ust. 9 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§16

1. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek upływu kadencji, ustąpienia, odwołania lub śmierci.

2. Czynności prawnych w imieniu Rady może dokonywać z jej upoważnienia przewodniczący Rady.

3. Członkowie Rady są powoływani na okres kadencji trwającej 6 lat.

4. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia pierwszego po upływie 6 lat od powołania członków Rady zgromadzenia, zatwierdzającego roczne sprawozdanie z działalności statutowej i finansowo- gospodarczej, przedłożone przez Zarząd.

§ 17

1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, uchwałodawczych i nadzorczo- kontrolnych, a w sprawach wskazanych w niniejszym Statucie, jej uchwały są wiążące dla Zarządu Fundacji.

2. Do Rady Fundacji należy:
a). Uchwalanie Statutu Fundacji oraz wprowadzanie zmian w jego treści;
b). Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
c). Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji;
d). Zatwierdzanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
e). Rozpatrywanie i zatwierdzanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności
    programowej i gospodarczej Fundacji;
f). Nadzorowanie stanu majątkowego Fundacji i jej wyników ekonomicznych;
g). Decydowanie o podziale i przeznaczeniu majątku Fundacji;
h). Decydowanie o połączeniu Fundacji z inną Fundacją, o przystąpieniu do spółek, stowarzyszeń bądź o likwidacji Fundacji;
i). Podejmowanie uchwał w innych sprawach i opiniowanie spraw przedłożonych przez Zarząd;
j). Nadawanie tytułu „Zasłużony dla Fundacji” osobom lub firmom, które w znaczący sposób przyczynili się do realizacji jej celów;
k). Zatwierdzanie rocznego budżetu oraz rocznego sprawozdania z działalności statutowej i finansowo- gospodarczej, przedkładanego przez Zarząd Fundacji;
l). Uchwalanie projektów sprawozdań merytorycznych i finansowych opracowanych i przedłożonych przez Zarząd;
ł). Udzielanie Zarządowi absolutorium;
m). Wyrażanie zgody na sprzedaż mienia oraz zaciąganie zobowiązań przekraczających 100.000 zł.
 
3. Rada Fundacji w celu wykonywania swych czynności kontrolno- nadzorczych jest uprawniona do:
a). Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
b). Żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 
4. Rada Fundacji w zakresie czynności objętych niniejszym Statutem może korzystać  z pomocy ekspertów i podmiotów wyspecjalizowanych w danej dziedzinie wiedzy.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 18

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 – 5 członków (w tym prezes, 2 wiceprezesów) powołanych przez Radę Fundacji.

2. Członkowie Zarządu są powoływani na okres kadencji trwającej 6 lat.

3. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Fundacji na okres wspólnej kadencji.

4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia pierwszego po upływie 6 lat od powołania członków Zarządu zgromadzenia Rady Fundacji, zatwierdzającego roczne sprawozdanie z działalności statutowej i finansowo- gospodarczej.

5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków; istnieje także możliwość podjęcia uchwał w trybie określonym w § 14 ust.10.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 19

Zarząd Fundacji:
 

1. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2. Opracowuje projekty planów i programy działania Fundacji oraz zarządza jej majątkiem;

3. Powołuje biura Fundacji, zatrudnia i zwalnia ich pracowników oraz ustala wynagrodzenia;

4. Sporządza roczne sprawozdania z działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Fundacji oraz projekt budżetu w celu przedłożenia ich do zatwierdzenia Radzie Fundacji;

5. Przygotowuje projekty sprawozdania merytorycznego i finansowego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz odpowiada za ich ogłoszenie i przedłożenie właściwym organom;

6. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;

7. Wykonuje uchwały Rady Fundacji;

8. Podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji;

9. Kieruje działalnością gospodarczą Fundacji i wnioskuje o utworzenie lub likwidację zakładów.

§ 20

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu w osobie prezesa lub wiceprezesa i pełnomocnik działający w granicach umocowania.

 

Rozdział V.   Działalność gospodarcza Fundacji
 
§ 21

1. Fundacja może prowadzić działalność wytwórczą, handlową, usługową
   i wydawniczą zwłaszcza w zakresie:
 
a). 47.19.Z pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach,
b). 47.63 Z sprzedaży detalicznej nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
c). 58.13.Z wydawania gazet ogłoszeniowych i reklamowych,
d). 58.11.Z wydawania książek,
e). 58.14.Z wydawania czasopism i pozostałych periodyków,
f). 58.19.Z pozostałej działalności wydawniczej,
g). 59.11.Z działalności związanej z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych,
h). 59.14.Z działalności związanej z projekcją filmów,       
i). 59.12.Z działalności postprodukcyjnej,
j). 59.13.Z działalności związanej z dystrybucją filmów , nagrań video i programów telewizyjnych,
k). 56.10.B ruchomych placówek gastronomicznych,
l). 56.10.A restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych,
ł). 56.29.Z pozostałej usługowej działalności gastronomicznej,
m). 74.20.Z działalności fotograficznej,
n). 79.90.B działalności w zakresie informacji turystycznej,
o). 93.29.Z pozostałej działalności rekreacyjnej i rozrywkowej,
p). 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane,
r). 68.20.Z wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,
s). 94.99.Z działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej w zakresie działalności ekologicznej i w celu ochrony środowiska.
 

2.W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady i filie.

3.Zakres działania zakładów i filii oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących tymi jednostkami określa Zarząd regulaminem danej jednostki.

 

§ 22

W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja może uczestniczyć w spółkach krajowych i z kapitałem zagranicznym poprzez wniesienie określonego wkładu, może zawierać porozumienia i umowy w sprawie współdziałania z osobami fizycznymi i prawnymi, może podejmować wspólne przedsięwzięcia gospodarcze z fundacjami lub innymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi oraz z innymi podmiotami gospodarczymi.

 

Rozdział VI.   Zmiana Statutu Fundacji
 
§ 23

1. Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji, podjętej z inicjatywy własnej, przynajmniej 2 fundatorów lub na wniosek Zarządu.

2. Uchwalona zmiana Statutu wchodzi w życie po dopełnieniu warunków przewidzianych w przepisach o fundacjach.

 

Rozdział VII. Likwidacja Fundacji
 
§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie nie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji, przy akceptacji Fundatorów, wyrażonej w formie uchwały.

§ 25

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przeznaczony na rzecz Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.

 

Rozdział VIII - Postanowienia końcowe
 
§ 26

1. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez zainteresowane podmioty.

2. Fundacja sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

3. Fundacja przekazuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

4. Fundacja przekazuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego.