PRZYJMUJEMY ZAPISY NA ROK 2024/2025

 

Plik do pobrania: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Celem zajęć prowadzonych w przez Fundację Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego Panda w ramach autorskiego programu „Zoouniwerek” jest rozwijanie zainteresowań w zakresie biologii u młodzieży szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych, behawioralnych oraz różnic w budowie anatomicznej zwierząt  stanowiących wyraz przystosowania do warunków bytowania w różnych środowiskach. Celem zajęć jest także zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie potrzeby prowadzenia ochrony gatunkowej zapewniającej bioróżnorodność ekosystemów wodnych i lądowych.

W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z biologią wybranych gatunków zwierząt bezkręgowych oraz kręgowców. Cykl zajęć będzie obejmował wykłady zapewniające niezbędny zasób wiedzy teoretycznej dotyczącej biologii poszczególnych gatunków oraz zajęcia praktyczne, w trakcie których młodzież będzie miała możliwość obserwacji zachowań zwierząt, porównania budowy anatomicznej poszczególnych części ciała u przedstawicieli gatunków reprezentujących różne jednostki taksonomiczne oraz obserwacji zabiegów pielęgnacyjnych i terapeutycznych mających na celu zapewnienie dobrostanu zwierząt utrzymywanych w warunkach ogrodu zoologicznego.

Prowadzący zajęcia przedstawią między innymi cele i zasady prowadzenia treningu medycznego u zwierząt, sposób pobierania, zabezpieczania i przechowywania materiału do badań służących ocenie stanu ich zdrowia a także zaprezentują podstawowe zabiegi profilaktyczne, takie jak np. podawanie preparatów przeciwpasożytniczych, pielęgnacja kończyn etc.

W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy będą także mieli możliwość zapoznania się preparatami kostnymi stanowiącymi zbiory muzeum osteologicznego Katedry Nauk Morfologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Zostaną z zapoznani ze szczegółami budowy kośćca osiowego, kośćca kończyn i związanego z nim sposobu lokomocji a także różnicami w obrębie uzębienia u przedstawicieli rożnych gromad kręgowców stanowiącego wyraz przystosowania do rodzaju pobieranego pokarmu.

Zajęcia będą prowadzone przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, a także przez doświadczonych, dysponujących niezbędnym zasobem wiedzy praktycznej, pracowników Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego tj. lekarzy weterynarii zajmujących się na co dzień ochroną zdrowia zwierząt przy aktywnym udziale kierowników poszczególnych działów hodowlanych  oraz opiekunów zwierząt.

PROGRAM

W każdym roku akademickim odbywać się będzie 9 interaktywnych wykładów. Dla zainteresowanych organizowane będą fakultatywne warsztaty praktyczne dla 15-20 osobowych grup.

RADA NAUKOWA: prof. Krzysztof Anusz, dr hab. Michał Skibniewski, prof. Dariusz Iwan, prof. Marta Kupczyńska, dr hab. Marta Mendel, dr hab. Marcin Kamiński

 

 

POBIERZ:

REKRUTACJA

Rekrutacja na rok 2023/2024  rozpocznie się w styczniu 2023r. i trwa do momentu zapełnienia miejsc.
Warunkiem uczestnictwa w programie ZOOuniwerku jest zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na zajęcia z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostaną automatycznie wpisane za listę rezerwową. W przypadku rezygnacji, zwalniane miejsca oferowane będą osobom z listy rezerwowej. Również w tej sytuacji decyduje kolejność miejsc.

Koszt  – 1.400 zł (darowizna na rozbudowę i modernizację wybiegu gepardów – najszybszych zwierząt świata)

Konto Fundacji: Pekao S.A. nr: 54 1240 6074 1111 0011 0128 7026

Rodzice/opiekunowie wpłacają zaliczkę w wysokości 700 złotych w chwili rezerwacji miejsca na liście studentów ZOOuniwerku. Zaliczka jest bezzwrotna, gdyż stanowi rezerwację miejsca w grupie studentów i blokuje miejsce innym chętnym. Serdecznie dziękujemy!

 

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu: 664 954 083 oraz pod adresem panda@zoo.waw.pl

 


INFORMACJE DODATKOWE:

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, że administratorem danych osobowych Rodziców/opiekunów oraz dzieci jest Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek do uczestnictwa w projekcie ZOOuniwerek.
  3. Dane osobowe uczestników pozyskiwane są w celu organizacji projektu ZOOuniwerek oraz związanych z nim imprez.
  4. Dane osobowe uczestników będą udostępniane innym podmiotom ( operatorom pocztowym i firmom kurierskim) jedynie w celu realizacji zadań związanych z organizacją projektu.
  5. Rodzicom/opiekunom prawnym zgłaszającym każdego Studenta ZOOuniwerku przysługuje prawo dostępu do danych osobowych Studenta ZOOuniwerku oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
  6. Zgłoszenie wniosku o usunięcie przez Organizatora danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze uczestnictwo w projekcie ZOOuniwerek przez Studenta  jest niemożliwe i w związku z tym jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa.
  7. Nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe wykorzystanie wizerunku dziecka w materiałach dotyczących projektu ZOOuniwerek o charakterze informacyjnym i promocyjnym (fotografie, filmy wideo i nagrania audio) oraz na stronie internetowej panda.zoo.pl, oraz za pośrednictwem pozostałych kanałów dystrybucji o projekcie (takich jak TV, prasa) następuje na podstawie zgody wyrażonej przez opiekuna prawnego dziecka w formularzu zgłoszeniowym.